Home About us Sur chaque page, vous pouvez retrouver les informations disponibles dans votre langue en cliquant sur le drapeau de votre pays. Polish English Czech Dutch Survey Publications NPS Home

Click on your flag and you will be led to the text in your language.
The focus of the I-TREND project survey is New/ Novel Psychoactive Substances (NPS), or ‘New Synthetic Drugs’. These substances are often and popularly referred to as ‘legal highs’ or ‘designer drugs’. They are also commonly sold as “research chemicals” (RC) or under a diverse range of fanciful marketing names (e.g. NRG-3, Benzofury, Funky, Cocolino etc.). In order to circumvent the law, retailers sell New Psychoactive Substance under a disguise of misleading purposes such as “bath salts”, “incense”, or “goods not intended for human consumption (collector goods)”.

New Psychoactive Substances imitate the effects of existing illegal drugs such as cocaine, (meth)amphetamines, ecstasy, cannabis, ketamine or even opium. Most New Psychoactive Substance can be purchased online, but they can also be sold in head shops and smart shops or on the street within traditional drug markets. They come in different forms such as powder, pills, capsules, herb and resin.

Why a questionnaire?

These substances have little history of consumption and consequently, little is known about their effects, potency and potential consequences on health. There is a need of a better understanding on how these substances are perceived and used. A questionnaire has been developed in order to address these questions.

It is intended for people who have previously experience of using at least one NPS. The survey takes 20 minutes to complete. The questionnaire is completely anonymous and no personal information is requested. For more information about getting involving in I-TREND and the aims of this project, please click here.
Cette page de présentation vous permet d’accéder au questionnaire de l’étude I-TREND.

L’étude I-Trend menée en France par l’Observatoire français des drogues et des toxicomanies porte sur les nouvelles substances psychoactives désignées par les termes Nouveaux Produits de Synthèse (NPS). Ces substances sont aussi couramment dénommées « legal highs » ou « designer drugs » ou encore « research chemicals » (RC).

Chacune d’entre elles peut se présenter sous des noms fantaisistes, des marques (par exemple NRG-3, Benzofury, SPICE, etc.). Sur les sites de ventes en ligne, ces substances sont parfois présentées comme des sels de bain, de l’encens avec la mention « not for human consumption », afin de détourner la loi sur les produits psychoactifs ou alimentaires.).

Ces nouveaux produits de synthèse imitent généralement les effets de drogues illégales comme par exemple, la cocaïne, l’ecstasy, l’amphétamine, la kétamine, le LSD ou même l’héroïne.. La plupart de ces nouvelles substances psychoactives peuvent être commandées sur Internet. Dans certains pays, elles peuvent être achetées dans des magasins appelés smart shops. Elles peuvent aussi être vendues par des dealers sur le marché des drogues, parfois comme des substituts des drogues cités plus haut.).

Les NPS se présentent sous toutes les formes : poudre, liquide, comprimé, herbe, gélule ou même résine.

Pourquoi ce questionnaire ?

Ces substances sont souvent très récentes et par conséquent, peu d’informations sont disponibles sur leurs effets, leurs compositions réelles, et les conséquences sur la santé.

Il est donc nécessaire de mieux comprendre comment ces substances sont perçues et utilisées. Cette enquête a été conçue pour apporter des réponses aux questions posées.

Il est destiné aux personnes qui ont déjà utilisé au moins une de ces substances. Si c’est votre cas, nous vous invitons à partager votre expérience.

La passation de ce questionnaire vous prendra 20 minutes environ. Il est totalement anonyme, aucune information sur votre identité ne vous sera demandée.

Merci beaucoup pour votre participation.

Pour plus d’informations sur les acteurs du projet Européen I-TREND et sur ses objectifs, cliquez ici.

Démarrer le questionnaire
Toto je vstupní strana ke studii realizované v rámci projektu I-Trend, na jejím konci můžete vstoupit do anonymního dotazníku. Projekt zjišťuje užívání tzv. nových psychoaktivních látek v pěti evropských zemích (CR, FR, NL, PL, UK). Financuje jej Evropská komise. V České republice projekt koordinuje Klinika adiktologie 1. LF UK v Praze a VFN v Praze ve spolupráci s Národním monitorovacím střediskem pro drogy a drogové závislosti.

Co jsou tzv. nové psychoaktivní látky?

Projekt I-TREND se zaměřuje na tzv. nové psychoaktivní látky (New Psychoactive Substances - NPS) nebo tzv. nové syntetické drogy (NSD). Tyto látky jsou často označovány také jako "legal highs (povolená zmašťovadla)" nebo "designer drugs". Běžně se prodávají také jako "research chemicals (výzkumné chemikálie, RC)" nebo pod různými marketingovými názvy jako Funky, Cherry Cocolino, Spice a podobné. Prodejci nabízí látky převážně jako výrobky, které nejsou určené k vnitřnímu užití (tzv. sběratelské předměty)", aby se vyhnuli regulacím.

Nové psychoaktivní látky napodobují účinky existujících nelegálních drog jako kokain, pervitin, extáze, LSD, marihuana, ketamin nebo opium. Látky se většinou dají objednat online, ale také se prodávají ve smart shopech nebo některých trafikách a na běžném drogovém trhu. Jsou dostupné v různých formách, a to jako sypké látky, tablety nebo kapsle. Někdy je prodejci vydávají za přírodní látky a prodávají je jako byliny a pryskyřice.

Proč dotazník?

Tyto látky mají krátkou historii užívání a s díky tomu víme jen velmi málo o jejich účincích a dopadech na zdraví. Tento dotazník byl vyvinut tak, abyste pomohl/a objasnit četné otazníky spojené s těmito látkami. Dotazník je určen pro lidi, kteří užili alespoň jednu z těchto látek. Pokud se Vás to týká, budeme rádi, když se podělíte o své zkušenosti.

Vyplnění zabere přibližně 20 minut a je kompletně anonymní, nejsou požadovány žádné osobní informace.

Vstup do dotazníku
Z tej strony możesz przejść do ankiety badania I-TREND.

Tematem badania I-TREND są nowe substancje psychoaktywne, znane jako narkotyki syntetyczne lub dopalacze.

Substancje te często sprzedawane są jako odczynniki chemiczne (research chemicals, RC) lub pod różnymi nazwami handlowymi, np. NRG-3, Benzo Fury, Funky, Kokolino itp. Niekiedy w celu obejścia prawa są sprzedawane jako „sole do kąpieli”, „kadzidełka”, „artykuły kolekcjonerskie” i inne substancje nieprzeznaczone do spożycia przez ludzi.

Nowe substancje psychoaktywne imitują efekty nielegalnych narkotyków, takich jak kokaina, (meta)amfetamina, ecstasy, marihuana, ketamina, czy nawet opium. Większość nowy substancji psychoaktywnych można kupić przez internet, niekiedy też w tradycyjnych sklepach, a także u dilerów narkotyków. Sprzedawane są np. w formie proszku, kapsułek, kryształu.

Cel badania

Badane przez nas substancje istnieją od niedawna, więc niewiele – jak dotąd – wiadomo o ich sile, efektach działania i skutkach dla zdrowia. Potrzebujemy wiedzy na temat ich postrzegania i używania. Poniższa ankieta ma odpowiedzieć na te pytania.

Ankieta jest przeznaczona dla osób, które choć raz użyły którejś z tych substancji. Jeśli masz za sobą takie doświadczenia, prosimy o wypełnienie ankiety.

Wypełnienie ankiety zajmie 20 minut. Jest ona całkowicie anonimowa. Jeśli nie zaznaczono inaczej, możliwa jest tylko jedna odpowiedź.

Badanie to jest realizowane przez Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie, w ramach unijnego projektu: I-Trend.
Kierownikiem zespołu badawczego jest prof. dr hab. Piotr Sałustowicz.
e-mail piotr.salustowicz@swps.edu.pl

I zapraszamy do wypełnienia ankiety.
Via deze site krijgt u toegang tot de vragenlijst van het I-TREND project.

De focus van het I-TREND-project is nieuwe psychoactieve stoffen (NPS). Deze stoffen worden vaak in de volksmond aangeduid als "legal highs” of “designer drugs”.

Nieuwe psychoactieve stoffen imiteren de werking van de bestaande (illegale) drugs, zoals cocaïne, (meth-)amfetamine, ecstasy, cannabis, ketamine of opium. De meeste nieuwe psychoactieve stoffen kunnen online worden gekocht, maar ze kunnen ook worden verkocht in smartshops of op straat. Ze komen in verschillende vormen voor, zoals poeders, pillen, capsules, blotters of kruidenmengsels.

Waarom deze vragenlijst ?

Deze stoffen worden pas recentelijk als drug gebruikt en dus is er weinig bekend over effecten, werkingsduur, sterkte ervan of over de risico’s. Er is behoefte aan beter begrip over hoe deze stoffen worden aangeschaft en gebruikt. Deze vragenlijst is ontwikkeld om deze vragen te beantwoorden. De vragenlijst wordt uitgezet in Nederland, Engeland, Frankrijk, Tsjechië en Polen.

Het is bedoeld voor mensen die tenminste één van deze stoffen hebben gebruikt.

De vragenlijst duurt 20 minuten om in te vullen en het is volledig anoniem, geen persoonlijke details worden gevraagd. Als er niets anders staat vermeld, is er maar één antwoord mogelijk.

Als u meer wil weten over I-trend en haar partners, bezoek dan onze website”.

Hartelijk dank voor uw deelname.

Naar de vragenlijst